tel: 601 581 817 email: obchod@atilastyl.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky produktů ESHOPU

ATILA STÝL s.r.o.

se sídlem: Unkovice 15, 664 63 Unkovice

IČO: 27728846

DIČ: CZ27728846

“Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.”

Ochrana osobních údajů

     Firma neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře REGISTRACE, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek firmě, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a firma ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

     Při zpracování osobních údajů firma dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

     !!! Důležité obchodní sdělení: v případě objednání množství většího než je skladem, se může nová prodejní cena lišit v závislosti na aktuální nákupní cenu která se neustále mění. Info Vám poskytneme na dotaz. !!!

 

 1. 1. Obecná ustanovení

 

V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „NOZ“) se vydávají tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen “VODP”), které upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran, jež vzniknou v souvislosti nebo na základě Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. VODP se vztahují na všechny nabídky, prodeje a dodávky, pokud není písemně dohodnuto jinak. Ustanovení VODP jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud si Smluvní strany sjednají ve Smlouvě odchylná ujednání od VODP, mají tato odchylná ujednání přednost před ustanoveními VODP. Kupující bere na vědomí, že jejich aktuální znění je zveřejněno na internetových stránkách kupující, přičemž smluvní vztah se řídí zde uvedeným případně aktualizovaným zněním VODP. Kupující uzavřením Smlouvy s Prodávajícím potvrzuje, že se seznámil se zněním VODP a přijímá je v plném rozsahu, jakož i, že se pro něj stávají závazné.

 

Znění VODP může prodávající měnit či doplňovat. Vůči kupujícímu je změna účinná okamžikem zveřejnění na internetových stránkách prodávající. Neoznámí-li kupující do 30 dnů od zveřejnění aktuálních obchodních podmínek prodávajícímu písemnou výpověď smlouvy, považuje se toto za souhlas s novým zněním obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. 2. Informace o zboží

 

Všechny informace o zboží (dále jen “Zboží”) a jeho specifikaci (včetně hmotnosti, rozměrů, kvality, technických a jiných údajů), které jsou uvedeny v katalozích, prospektech a dalších propagačních materiálech jsou určující a závazné pouze v rozsahu, ve kterém jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě uzavřené mezi Smluvními stranami. Ustanovení §1732 odst. 2 NOZ se neužije.

 

 1. 3. Vznik kupní smlouvy

 

Cenová nabídka (ceník Prodávající) je nezávazná a představuje výzvu Kupujícímu k provedení objednávky. Jestliže Prodávající učiní písemnou nabídku, která neobsahuje konkrétní čas k objednáni Zboží, zaniká tato nabídka, neobdrží-li Prodávající objednávku Kupujícího do …....jednoho...... týdne od nabídky, nebude-li v nabídce uvedeno jinak.

 

Kupující může učinit objednávku písemně, ústně, elektronicky, popř. i jiným způsobem. Objednávka musí obsahovat označení zboží dle ceníku, množstevní jednotku, požadované množství a případně provedení či další specifikaci zboží (například délku, tloušťku), cenu za jednotku bez DPH, požadované místo dodání (adresa dodání, nebo specifikace subjektu, kterému má být zboží dodáno s adresou místa dodání s tím, že dodáním tomuto subjektu je splněn závazek Prodávající dodat zboží), vždy s uvedením osoby, která je oprávněna dodané zboží převzít, která bude v objednávce identifikována jménem, příjmením, datem narození, místem pobytu. Nebude-li objednávka tyto informace obsahovat, Prodávající splní povinnost dodání zboží jeho vyskladněním v místě dodání požadovaném Kupujícím. Jako doklad o dodání a jeho rozsahu pak slouží Dodací list. Prodávající je oprávněna odmítnout splnění objednávky, která neobsahuje uvedené údaje.

 

Prodávající potvrdí objednávku Kupujícího písemně nebo elektronicky (dále také jen “Potvrzení objednávky"). Bude-li prodávající připravena dodat zboží a v místě dodání nebude osoba oprávněná k jeho přijetí, je prodávající oprávněna zboží nedodat; v takovém případě ponese kupující veškeré náklady s tímto spojené.

 

Kupní smlouva (dále také jen “Smlouva") mezi Prodávajícím a Kupujícím je na základě objednávky Kupujícího uzavřena buď

 

(a) je-li potvrzení objednávky schválené pojišťovnou poskytující pojištění Prodávajícímu, je-li tak uvedeno v Potvrzení objednávky; nebo

 

(b) je-li zasláno Potvrzení objednávky (k datu Potvrzeni objednávky), pokud Potvrzení objednávky neobsahuje výhradu vyžadující souhlas pojišťovny nebo ujednání o jiném okamžiku uzavření Smlouvy. Dokud Smlouva není uzavřena výše uvedeným způsobem, neplynou Prodávajícímu z objednávky Kupujícího jakékoliv povinnosti.

 

Kupní smlouva je uzavřena ve znění dle Potvrzení objednávky ze strany Prodávající.

 

Pokud má Kupující nějaké námitky vůči obsahu Potvrzení objednávky, musí je sdělit písemně, a to tak, aby je Prodávající obdržel nejpozději do ….jednoho.... dne od Potvrzení objednávky.

 

 1. 4. Kvalita zboží

 

Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti, balení a provedení ve stanovených dodacích termínech. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a vyhovuje všem obecně závazným právním předpisům.

 

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou nebo vlastnosti obvyklé.

 

Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu či provedení nebo kvality prodávaného zboží ihned při převzetí od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen nárok z vad ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně a musí v něm být uvedeno, jakým způsobem se vada projevuje a jaký nárok z odpovědnosti za vady kupující požaduje. Kupující je povinen zjevné vady zdokumentovat fotograficky. Neuplatní-li kupující zjevné vady ihned při převzetí, nebo nepořídí fotodokumentaci, nebude se k pozdějšímu uplatnění přihlížet.

 

Prodávající se k oznámení kupujícího o vadě vyjádří ve lhůtě 30, slovy třicet dnů od doručení oznámení.

 

Kupující musí podle vlastních požadavků, schopností a znalostí vyhodnotit vhodnost objednaného Zboží pro vlastni účely a musí být plně odpovědný za to, že technická data, specifikace popisující Zboží, jeho součásti a všechny vlastnosti Zboží a materiálu určující jeho budoucí použiti, jsou vhodné z hlediska požadavků Kupujícího, účelu zamýšleného použití a odpovídají jeho Objednávce. Pokud to bude sjednáno ve Smlouvě, nebo vyžádáno v objednávce, bude ke Zboží přiložen certifikát. Doložení certifikátu je zpoplatněno náklady spojenými s jeho zajištěním a dodáním. Prodávající zkontroluje, zda certifikát splňuje požadavky dodávky Zboží, ale nebude kontrolovat údaje uvedené v certifikátu.

 

 1. 5. Množství zboží

 

Celkové množství dodaného Zboží se muže lišit o +/- 10% objednaného množství (váha, délka, šířka, jiné rozměry, fyzikální vlastnosti, atd.). Odchylka ve stanoveném rozmezí nemůže být považována za nedodržení Smlouvy. Výpočet váhy, počtu jednotek nebo délky musí být v souladu s požadavky platného práva a všeobecně přijímanou praxí. Náklady za veškeré výpočty, zkoušky, analýzy a podobně nese Kupující.

 

Množství uvedené na kupní smlouvě v jednotkách" kg" je orientační, stanovené na základě tabulkové hodnoty. Skutečně dodané množství bude upraveno na dodacím listě na základě hodnoty zjištěné vážením.

 

 1. 6. Ceny

 

Veškeré ceny podléhají změnám cen surovin, pomocných materiálů, změnám směnných kurzů, zvýšení nákladů na pracovní sílu nebo jiných výrobních nákladů, veřejných poplatků, daní či cel, změnám dodacích lhůt, změnám množství či specifikaci Zboží vyžádané Kupujícím, zpožděním způsobeným instrukcemi Kupujícího, nebo pokud Kupující neposkytne Prodávajícímu dostatek potřebných informací.

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, pokud není výslovně dohodnuto jinak. K celkové ceně Zboží bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši. Použijí se ceny uvedené v cenové nabídce Prodávajícího, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Ve všech případech se konečné ceny vztahující se na konkrétní Objednávku Kupujícího, uvedou v Potvrzení objednávky.

 

Není-li uvedeno jinak, všechny náklady na dopravu hradí Kupující. Přepravní náklady musí být vždy fakturovány Kupujícímu a nemohou být hrazeny v hotovosti při převzetí. Obaly Zboží jsou účtovány zvlášť a na náklady Kupujícího, pokud není výslovně uvedeno, že již byly zahrnuty v ceně. Obaly mohou být vráceny pouze tehdy, pokud je to samostatně dohodnuto a nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání zboží. Pokud není v Objednávce a v Potvrzení Objednávky uvedeno jinak, cena a dodání jsou uvedeny EXW (Incoterms 2010).

 

 

 1. 7. Platební podmínky

 

Kupující se zavazuje řádně a včas hradit kupní cenu, která je stanovena dle jednotkových cen uvedených v ceníku prodávajícího aktuálního ke dni podpisu smlouvy. Aktuální jednotková cena za jednotlivé zboží je sdělena kupujícímu vždy nejpozději v okamžiku učinění objednávky a je potvrzena v kupní smlouvě. Celkovou kupní cenu tvoří součin skutečně dodaného množství zboží, uvedeného v dodacím listu a jednotkových cen uvedených v kupní smlouvě.

 

Splatnost kupní ceny je dohodnuta na …. dnů ode dne vystavení faktury.

 

Kupní cena je platná při stabilním kurzu CZK vůči volně směnitelným měnám. V případě pohybu kurzu o více než 2% si prodávající vyhrazuje právo na promítnutí pohybu kurzu do kupní ceny.

 

Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na kupní cenu. V případě, že ji kupující neuhradí v požadované výši a termínu splatnosti, může prodávající dodání zboží odmítnout.

 

Kupní cena zahrnuje celní poplatky. Kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu do místa určení a náklady spojené s balením, případně další poplatky stanovené smlouvou. Tyto náklady budou kupujícímu účtovány samostatně.

 

Kupní cena dle smlouvy bude kupujícím prodávajícímu hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím, a to vždy v termínu splatnosti uvedeném na faktuře formou bezhotovostního převodu na bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě nebo hotově.

 

Faktura - daňový doklad bude obsahovat mimo jiné následující údaje: označení prodávajícího a kupujícího, specifikace druhu a počtu zboží, datum vystavení dokladu, datum splatnosti kupní ceny, výši kupní ceny a podpis oprávněné osoby za prodávajícího.

 

Povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu v souladu se smlouvou a těmito VODP je splněna v případě placení v hotovosti dnem převzetí příslušné částky prodávajícím a v případě bezhotovostního převodu dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

Faktura - daňový doklad bude prodávajícím kupujícímu doručována ve formátu PDF elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě a má se za doručenou dnem odeslání takového emailu, netrvá-li kupující na listinné podobě faktury. V případě zjištění nesrovnalostí bude kupujícím faktura elektronicky zaslána zpět prodávajícímu spolu s informací o povaze nedostatku daňového dokladu a s žádostí o zaslání nového, opraveného daňového dokladu.

 

Veškerá plnění, která prodávající obdrží od kupujícího se započítávají nejprve na úrok z prodlení, následně na kupní cenu a dále pak na úplatu z prodloužené splatnosti, nedohodnou-li se strany jinak.

 

Prodávající musí obdržet platbu do data splatnosti faktury. Pokud takové datum nebylo určeno, musí být platba uhrazena v hotovosti při převzetí (na dobírku). Nicméně, Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit plnění svých smluvních povinností (např. dodat Zboží, apod.), a to bez možnosti vztáhnout na něj sankce, pokud Kupující opakovaně nezaplatil nebo zpozdil platbu, anebo pokud Prodávající zjistí, že finanční situace Kupujícího a/nebo jeho platební schopnost se zhoršila, nebo že je jinak závažně ohrožena schopnost Kupujícího plnit jeho smluvní povinnosti. V takovém případě má Prodávající právo požadovat platbu předem, anebo může žádat zajištění řádného plnění povinností Kupujícího. Prodávající bude pokračovat v pozastaveném plnění jeho povinností, pokud Kupující předem uhradí celou Kupní cenu, nebo Prodávajícímu poskytne přiměřené zajištění jeho plnění. Pokud Kupující neučiní výše uvedené v přiměřené Ihútě stanovené Prodávajícím, je Prodávající oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy. Pro případ prodlení s hrazenim kupní ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z kupni ceny za každý den prodleni. Tím nejsou dotčeny nároky Prodávajícího ohledně náhrady škody.

 

Pokud dojde k prodleni při platbách Kupujícího, má Prodávající právo, a to bez jinak ze Smlouvy nebo ze zákona plynoucích sankcí, pozastavit všechny další dodávky sjednané ve Smlouvě, odstoupit ode všech nenaplněných smluv a zmrazit všechny obdržené zálohy a/nebo je započítat oproti pohledávkám Prodávajícího.

 

Kupující není oprávněn započíst proti Prodávajícímu pohledávky, které nebyly písemně uznány, a není oprávněn zadržovat jakoukoliv platbu z důvodu vzájemných pohledávek.

 

 

 1. 8. Dodací termíny a dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží

 

Prodávající je povinen dodat zboží v termínu sjednaném smlouvou. Prodávající je oprávněn dodat zboží před tímto termínem nebo po částech, je však povinen o tom informovat kupujícího v přiměřené lhůtě předem.

 

Zboží je dodáno okamžikem, kdy kupující převezme zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, nedohodnou-li se strany jinak. Má-li být zboží přepravováno, dojde k předání zboží kupujícímu okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.

 

Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit dodací list, v němž potvrdí převzetí zboží v kvalitě a množství tam uvedeném. Nepotvrdí-li kupující bez závažného důvodu dodací list a zboží přesto převezme, platí, že zboží bylo řádně dodáno.

 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání zboží kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho dopravě.

 

V případě prodlení kupujícího se splnění závazku dle smlouvy, zastavuje se běh veškerých lhůt, ke kterým se prodávající smlouvou nebo těmito VODP zavázal. Dodací termíny a další lhůty se automaticky prodlužují o dobu, po kterou byl kupující v prodlení.

 

Dodávka se uskuteční ze sídla Prodávajícího nebo dodáním přímo dodavatelem Prodávajícího jeho prostřednictvím či prostřednictvím třetí osoby (zpravidla dopravce). Prodávající určí dobu dodáni dle svých zkušenosti a vlastního odhadu s přihlédnutím k požadavkům obsaženým ve Smlouvě. V případě, že Kupující požádá (z jakéhokoliv důvodu) o pozdržení dodávky Zboží, všechny náklady s tím spojené (včetně např. skladného) hradí Kupující.

 

Má-li Kupující povinnost obstarat jakoukoliv dokumentaci, povolení nebo schválení nebo zaplatit první platbu za zboží, nemůže být dodací lhůta stanovena před splněním těchto povinností.

 

Prodávající splnil své povinnosti včas tehdy, dodal-li zboží ve lhůtě 60 dnů od uzavření Smlouvy. V takovém případě není důvod pro žádné sankční kroky, pokud nebylo výslovně určeno jinak. Každá ze stran je však oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že prodlení přesáhne tří měsíce, přičemž takovéto odstoupení nebude mít za následek žádné sankce nebo povinnosti druhé strany, pokud není dohodnuto jinak. Předchozí zpoždění dodávek nijak neoslabuje povinnost Kupujícího přijmout další dodávky Zboží. Uvedené platí, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

 

Kupující v objednávce určí osobu nebo osoby, která je oprávněna převzít dodané zboží, tuto identifikuje nejméně jménem, příjmením, místem pobytu a datem narození.

 

Prodávající je oprávněn před dodáním zboží požadovat, aby se mu osoba, jež jej za Kupujícího přebírá, prokázala platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, přip. cestovním pasem), a je oprávněn si z něj opsat potřebná identifikační data. V opačném případně je oprávněn zboží nedodat.

 

Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, že zaměstnanec kupujícího, nebo osoba pověřená kupujícím k převzetí zboží neprokáže při převzetí zboží v souladu s touto smlouvou dostatečně průkazným způsobem svou totožnost (jméno, příjmení, ě. průkazu totožnosti) a příslušnost ke kupujícímu, má prodávající právo odmítnout plnění podle této smlouvy. Pro případ, že by kupující neinformoval prodávající o změně oprávnění k převzetí zboží, dojde k jeho dodání i objednáním nebo převzetím osobou, která příslušné oprávnění již pozbyla.

 

 1. 9. Ukončení a změny Smlouvy

 

V případě odstoupení od Smlouvy a/nebo zrušení dodání Zboží, je Kupující povinen buď zaplatit Prodávajícímu plnou cenu Zboží a všechny související náklady (včetně dopravy, nákladů na balení, atd.), nebo je povinen kompenzovat veškeré náklady a škody, které Prodávající utrpěl v důsledku odstoupení.

 

Pokud Prodávající již vystavil Potvrzení objednávky, musí být jakákoliv změna Objednávky (specifikace Zboží, ceny, platebních podmínek, aj.) písemně dohodnuta Smluvními stranami.

 

 1. 10. Převzetí Zboží

 

Po obdržení dodávky Zboží, je Kupující povinen neprodleně provést pečlivou prohlídku Zboží a přijmout je, je-li zboží v souladu se specifikací uvedenou v Potvrzení objednávky a/nebo ve Smlouvě, při dodržené tolerancí ohledně množství, jakož i podmínek kvality.

 

Veškeré náklady na převzetí dodávky (včetně nákladů na kontrolu, vykládání a atd.), jsou nákladem Kupujícího.

 

V případě, že Kupující po obdržení Zboží nezjistí žádné zjevné vady Zboží, má se za to, že Kupující Zboží přijal, a že výrobky jsou plně v souladu s jejich specifikací, tolerancí jejich množství a podmínek kvality. Všechny zjevné vady Zboží, jakož i nedostatky v množství, které překročí stanovené meze tolerance, musí být uvedeny na dokladu o dodání Zboží. V případě neexistence takového oznámení, se má za to, že neexistují žádné takové zjevné vady a nedostatky, a pozdější nároky nebudou akceptovány. Poté, co Kupující převezme zboží, přechází odpovědnost za ztrátu nebo poškození Zboží na Kupujícího (např. z důvodu nevyhovujících podmínek skladování, nevhodného použití, atd.). Škoda, které byla způsobena na Zboží po jeho převzetí, nemůže být považována za vadné dodání Zboží ze strany Prodávajícího.

 

 1. 11. Odpovědnost za vady

 

V případě, že Kupující zjistí jakékoliv zjevné vady Zboží nebo nedostatky v množství či kvalitě, je povinen zaznamenat tuto skutečnost v dokumentu o dodání Zboží a specifikovat povahu vady (neshody v kvalitě nebo množství) v písemném oznámení (reklamaci).

 

Skryté vady musí být oznámeny ihned po jejich objevení popisem skryté vady v písemném oznámení (reklamaci), které musí být předloženo nejpozději do lhůty stanovené v tomto oddílu. Po obdržení písemného oznámení (reklamace), v případě, že Prodávající souhlasí s vadami v něm uvedenými, Prodávající podle svého uvážení buď:

a) odstraní vady v přiměřené době; nebo

b) poskytne náhradní Zboží na původní místo doručení v rámci přiměřené lhůty; nebo

c) uhradí Kupujícímu cenu Zboží a odůvodnitelné náklady vzniklé Kupujícímu při nakládání s vadným Zbožím.

 

V případech a) a b), vadné Zboží zůstává majetkem Prodávajícího.

 

V případě, že se Prodávajícímu nepodaří odstranit vady nebo nahradit Zboží v přiměřené lhůtě, je Kupující oprávněn:

a) ukončit Smlouvu; nebo

b) požadovat snížení Kupní ceny v rozsahu odpovídajícím vadě; nebo

c) požadovat náhradu škody podle obecných pravidel platných právních předpisů.

V případě, že Kupující nedoručí písemné oznámení (reklamaci) o skryté vadě Prodávajícímu do 6 měsíců ode dne dodávky Zboží, nemůže již později namítat žádné závady. V případě, že došlo k odstranění vad nebo byla provedena náhradní dodávka, nemůže být odpovědnost Prodávajícího za vady rozšířena na více než 1 rok od data dodání Zboží. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující o vadě věděl, sám ji způsobil (např. špatným skladováním, používáním k jinému účelu než ke kterému bylo Zboží určeno, apod.) nebo pokud k ní došlo přirozeným opotřebením zboží.

 

 1. 12. Výhrada vlastnictví

 

Na kupujícího přechází všechna vlastnická práva ke Zboží momentem zaplacení kupní ceny Zboží Prodávajícímu anebo subjektu k zaplacení určenému (např. dopravci). Po dobu, po kterou zůstává předmět koupě ve vlastnictví Prodávajícího z titulu výhrady vlastnictví je vyloučeno zcizení, zástava, pronájem, jakékoli postoupení práv z kupní smlouvy třetím osobám.

 

Kupující je povinen Zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví, řádně uschovat a udržovat jeho jakost a kvalitu do doby, než bude provedena platba.

 

 1. 13. Omezení odpovědnosti

 

Odpovědnost Prodávajícího za veškeré nároky vznikající na základě nebo v souvislosti se Smlouvou nebo s dodáním Zboží nesmí být vyšší než 15% z kupní ceny dodaného Zboží.

 

Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli následné a nepřímé škody, včetně, ale nikoli jen, ztráty zisku či výroby nebo škodu vyplývající z nebo v souvislosti se Smlouvou. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za škody, k nimž došlo v důsledku neplnění nebo nesprávného plnění Smlouvy, pokud takové neplnění nebo nesprávné plnění nastalo vzhledem k okolnostem, které nebylo možno rozumně očekávat (dále jako „vyšší moc“), jako jsou: požár, bouře, výbuchy, přírodní katastrofy, války vyhlášené i nevyhlášené, neočekávané vojenské akce, hrozba války, nucená správa, devizové kontroly, nepokoje a občanské nepokoje, nedostatek dopravních možností, obecný nedostatek zboží, omezení paliva, částečné nebo úplné zhroucení strojů, zákonů, příkazů nebo nařízení vlády, rozhodnutí nebo směrnic institucí EU, stávky, výluky nebo jiné akce dělníků, zákazy vývozu a/nebo dovozu, nebo jiné příčiny, která jsou mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího nebo jiných třetích osob, které se podílejí na zpracování nebo dodání Zboží.

 

Okolnosti vyšší moci, k nimž došlo před tím, než byla dána cenová nabídka (či byla uzavřena Smlouva), mají za následek vyloučení odpovědnosti, pokud nebylo možné předvídat jejich vliv na plnění Smlouvy v době, kdy se jednalo. Smluvní strana, u které k okolnostem vyšší moc došlo, je povinna o nich informovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o ní dověděla, jinak odpovídá za způsobenou škodu v plném rozsahu. Pokud dojde ke zpoždění v dodávce Zboží kvůli výskytu některé z výše uvedených podmínek, prodlužuje se dodací lhůta o dobu trvání příslušné okolnosti. Nicméně, obě strany, jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud taková okolnost trvá déle než 3 měsíce, a to bez jakýchkoliv sankčních následků. Toto ustanovení platí bez ohledu na to, zda okolnost nastane před nebo po uplynutí sjednané dodací lhůty.

 

 1. 14. Odpovědnost za Zboží

 

Prodávající nenese odpovědnost za škody, které jsou způsobené Zbožím v době, kdy je Zboží v držení Kupujícího nebo třetí strany.

 

Prodávající neodpovídá ani za škodu na výrobcích vyráběných Kupujícím nebo třetí stranou, nebo na výrobcích, které obsahují Zboží prodávané Prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli následné a nepřímé škody, včetně, ale nikoli jen, ztráty na zisku či na výdělku. Do té míry, do které může Prodávajícímu vzniknout odpovědnost za Zboží vůči třetí osobě, je Kupující povinen odškodnit Prodávajícího ve stejném rozsahu, v jakém je odpovědnost Prodávajícího omezena v souladu s výše uvedeným. Jestliže třetí strana vznese vůči jedné ze smluvních stran nárok z odpovědnosti za škodu v souladu s tímto článkem VODP, je dotčená strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé straně.

 

 1. 15. Porušení práv duševního vlastnictví

 

Kupující nezískává zakoupením Zboží licenci k užití ochranných známek nebo značek, kterými je Zboží opatřeno. Bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nemůže Kupující dále využít k výrobě produktů ochranné známky nebo značky, a to zejména k reklamním účelům.

 

Prodávající si vyhrazuje veškerá práva, včetně autorských ke Zboží, vzorkům, ilustracím, kresbám a dalším dokumentům, stejně jako k nástrojům, které obsahují raznice, tiskové válce a tvarové formy, vyvinuté Prodávajícím. V případě, že výrobek byl vyráběn a prodáván Prodávajícím dle výkresů nebo jiným specifikací Kupujícího, odškodní Kupující Prodávajícího za všechny škody, sankce, náklady a výdaje ve vztahu k nárokům vyplývajícím z porušení jakéhokoliv patentu, autorského právo nebo ochranné známky při takovéto výrobě.

 

V případě, že Prodávající vyrobí Zboží podle výkresů a specifikací označených Kupujícím jako důvěrné, zachová Prodávající mlčenlivost o těchto výkresech a specifikacích a nesmí je bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, zveřejnit třetím stranám (s výjimkou případů, kdy je to nutné pro plnění smlouvy). Povinnost mlčenlivosti Prodávajícího podle tohoto ustanovení zůstává v platnosti tak dlouho, dokud Prodávající dodává zboží Kupujícímu, a poté po dobu tří let.

 

 1. 16. Vrácení zboží

 

Vrácené Zboží bude přijato pouze, pokud je to výslovně dojednáno s Prodávajícím. Není-li dohodnuto jinak, lze Zboží přijmout zpět pouze, pokud je nepoškozené a je-li v původním, neporušeném obalu.

 

 1. 17. Ostatní

 

Kupující nesmí postoupit nebo převést žádnou část svých práv a povinností.

 

;